Contact

TELú║+86 0571-87138629

FAXú║+86 0571-87138629

EMAILú║hzfiberart@zjam.org.cn

ADDRESSú║Hangzhou Triennial Office, Zhejiang Art Museum, #138 Nanshan Rd., Hangzhou, Zhejiang Province, China

POSTCODE: 310002